Algemene ledenvergadering

Oproep tot de  Algemene Ledenvergadering van de IJ.V.V. Stormvogels 29 november 2016 aanvang 19:30

Agenda:

 1. Opening door voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
 4. Jaarverslag van het bestuur
 5. Verslag van de Financiële Commissie
 6. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
 7. Goedkeuring jaarverslag en de daarbij behorende toelichting
 8. Décharge bestuur
 9. Vaststelling van de contributies
 10. Vaststelling van de begroting
 11. Benoeming bestuursleden
  volgens schema aftredend:
  Nico Stoker (Voorzitter) herkiesbaar
  Kees van Honk (Algemene Zaken) herkiesbaar
  voordracht namens bestuur voor vacature Technische Zaken is Johan Kluijskens
  vacatures bestuursleden Commerciële zaken en Jeugdvoorzitter
  Voor deze laatste is Hans Willemse ad interim tot er een nieuwe is gevonden.
 12. Benoeming ere leden en leden van verdienste
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Een digitale kopie van het financiële jaarverslag 2015-2016 en de begroting 2016-2017 kan worden opgevraagd via de email bij secretaris@stormvogels.nl vanaf 3 dagen voor de vergadering. Het zelfde geldt voor een kopie van de notulen van de vorige algemene vergadering.

Papieren versies van bovengenoemde documenten zijn op de vergadering beschikbaar.